موسسه بین المللی تبرید

موسسه بین المللی تبرید ( (The International Institute of Refrigeration (IIR ) سازمانی است مستقل که ماموریت آن ترویج آگاهی از فن آوری های مرتبط با تبرید به منظور بهبود کیفیت زندگی وسازگار با محیط زیست می باشد.
شرکت تهویه در سال ۱۳۹۵ با رعایت استانداردهای مد نظر مؤسسه مذکور، موفق به دریافت گواهینامه عضویت در این موسسه بین المللی شد.

گواهینامه شرکت تهویه از موسسه بین المللی تبرید