تفاهم نامه همکاری فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت تهویه  روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه با هدف انجام همکاری های مشترک در زمینه های فناوری، پژوهشی، پشتیبانی های تخصصی و فنی به امضا رسید .

از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  و این شرکت  می‌توان به موارد همکاری در تاسیس و بهره برداری از آزمایشگاه تخصی مرجع در زمینه صنعت تهویه مطبوع، ایجاد همکاری ها و پشتیبانی های فنی و تخصصی دانشی متقابل و همچنین کسب معیارهای لازم به منظور قرار گرفتن در زمره شرکت های دانش بنیان، اشاره کرد .

برنامه ریزی و اقدامات اجرایی لازم هر یک از موارد مفاد تفاهم نامه ، حداکثر ظرف مدت دو سال  به اجراء درخواهد آمد.